zondag 26 mei 2013

Viert dan toch het neoliberalisme de overwinning?

De gast van vandaag is Felix van Moll politicus te Montferland en zijn bezorgdheid over de maatschappij.
De Zorg:

Er gaat veel veranderen in de zorg. Het rijk draagt veel bevoegdheden en taken over aan de gemeenten . Verder geven ze een stuk minder geld mee aan de gemeente om deze taken uit te voeren. Korting van meer dan 25% liggen in het verschiet. Op dit moment is nog niet besloten door de overheid hoe dit geregeld moet worden.

Maar in ieder geval zullen de gemeenten niet zoveel meer kunnen doen als in het verleden en zullen de betroffen personen meer zelf moeten gaan doen in samenwerking met zijn/haar netwerk. De omgeving ( hierbij valt te denken aan kinderen, familie ,vrienden en buren ) zullen bij het verlenen van zorg veel meer noodgedwongen zelf moeten gaan doen. Enerzijds is dit een kans om meer eigen verantwoordelijkheid te nemen, zelf voor oplossingen te gaan anderzijds zal het een tijds- en financiële belasting voor die personen die zorg nodig hebben en de omgeving vormen. Ook met een psychische meer belasting moet in veel gevallen vanuit gegaan worden.


Ons Pensioen:

Tot nu toe vormde de AOW de grondsteen voor de inkomsten op de oude dag. Daarnaast waren er voor veel mensen mogelijkheden om via bedrijfspensioenen en aftrekbare levensverzekeringen een extra inkomen naast de AOW op te bouwen.
Op de AOW werd tot 2 jaar geleden inflatiecorrectie toegepast om het reëel besteedbaar inkomen op peil te houden. Dit gebeurt niet meer. Dit houdt dat mensen die alleen AOW er elk jaar tussen 2,5 a 3% er reëel op achteruitgaan. Men wordt dus armer.
Daarnaast krijgen veel minder mensen, vooral dus de jongeren een vast contract en omdat de bedrijven dan ook niet verplicht zijn een bedrijfspensioen te geven zal dat vooral voor de jongeren betekenen dat zij later met een lager inkomen te maken zullen hebben. Een ander nadelig effect van deze jaar- en flexcontracten is dat men niet in aanmerking komt bij de banken voor een hypotheek voor een eigen huis. Dus ook op die manier sparen voor de oude dag is niet meer mogelijk.
Mem komt bij dit soort gevallen makkelijk in een armoedeval terecht en dit geldt speciaal voor de jongeren. De nu oudere generatie heeft vaak nog wel de mogelijkheid gehad om zijn pensioen op te bouwen en verder heeft de korting op de AOW nu nog slechts 5% invloed op reëel besteedbaar inkomen. Anders ziet het uit over 10 jaar en 20 jaar. Bij verdere geen inflatiecorrectie moet er dan uitgegaan worden van 25% tot 50% en zelfs meer als je de samengestelde interest bekijkt van de overheidsmaatregel besteedbaar inkomen.
Kortom er zal duidelijk meer armoede onder de NL bevolking komen

Bevreemdender is dat alles als je bedenkt dat al meer dan 30 jaar een export/importoverschot voor NL en overigens ook voor DLD bestaat. Dat betekent dat er meer geld in NL binnenkomt dan uitgaat. Waar blijft dat geld hangen? Wordt er over dit geld voldoende belasting geheven? En wordt het beschikbare overheidsgeld wel nuttig en efficiënt besteed aan mensen zodat hun inkomen en de binnenlandse koopkracht op peil blijven?
Nederland moet nu tot keuzen komen wat ze wil en hoe dat gerealiseerd moet worden. Een duidelijk plan voor de toekomst ontbreekt om de problemen op te lossen.
Tot nu toe komt men niet verder dan dat er bezuinigd moet worden en dat de burger de buikriem maar strakker moet aantrekken, zelf meer moet gaan doen en creatiever in vinden van oplossingen moet worden.
Maar het probleem dat steeds meer mensen in een armoedeval terechtkomen door dit beleid van de overheid en dat er geen plan en perspectief, toekomstvisie door de huidige regering bestaan blijven bestaan.

Viert dan toch het neoliberalisme de overwinning?

Nee, tegenwind door sociaal voor iedereen te blijven moet nu opgezet worden.
Wie ziet dat ook zo en wil zich hierbij aansluiten want ieder alleen zal het niet lukken?